Teos 3. Bölüm Soru ve Cevaplar

1000Fikir

Yönetici
Yönetici
Mesajlar
1,930
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici vergi dönemlerinde beyan edilen kazançla bağlantılı olarak kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsubu yapılmaz.

B) Geçici vergi hesaplaması kurumlar vergisi mükellefleri için %20 gelir vergisi mükellefleri için %15 oranında hesaplanır.

C) Geçici vergi beyannameleri vergilendirme dönemlerini izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar verilmekle birlikte ödemesi aynı ayın 17. günü akşamına kadar yapılır.

D) Geçici Vergi Beyannameleri 3,6,9 ve 12 aylık mali veriler doğrultusunda hazırlanır.

E) Geçici vergide yanılma payı %10 dur. Bu oranın aşılmaması halinde ceza ve gecikme faizi uygulanmaz.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Sürekli vergi mükellefi olmayan ve Gayrimenkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilerin kazancın elden edildiği geçici vergi döneminde geçici vergi beyannamesi vermek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

B) 2 no.lu KDV beyannamesi de 1 no.lu KDV beyannamesi ile aynı sürede elektronik ortamda verilir.

C) Sürekli vergi mükellefi serbest meslek erbabı dilerse geçici vergi beyannamesi vermeyebilir.

D) KDV beyannamesi en geç takip eden ayın 24. günü verilir.

E) KDV beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.Aşağıdakilerden kazançlardan hangisi geçici vergi kapsamına girmektedir?

A) Yıllara yaygın inşaat onarım işi kazançları.

B) Arızi kazançlar.

C) Ticari kazançlar.

D) Gayrimenkul sermaye iradı.

E) Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcılığı yapanların bu iş nedeniyle elde ettikleri kazançları.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bankalar BSMV mükellefidirler.

B) Sermaye şirketleri içerisinde Anonim Şirketler dilerlerse gelir vergisi mükellefi olabilirler.

C) Kooperatifler damga Vergisi açısından sürekli mükellef değillerdir.

D) İşçi çalıştıran tüm işletmeler Damga Vergisi ile ilgili sürekli mükellefiyet tesis ettirmek zorundaırlar.

E) Muhtasar beyanname verilmesini gerektirir bir işlemi olmayan limited şirketler muhtasar beyanname vermek zorunda değillerdir.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Akşamdan anlaşılması gereken saat : 24:00 dır)

A) Kurumlar Vergisi Beyannamesi en geç Nisan ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.

B) Geçici Vergi Beyannamesi (01-03) en geç Mayıs ayının 14. Günü akşamına kadar verilir.

C) Gelir Vergisi Beyannamesi(Basit Usul) en geç Mart ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.

D) Geçici Vergi Beyannamesi (07-09) en geç Kasım ayının 14. Günü akşamına kadar verilir.

E) Gelir Vergisi Beyannamesi(Gerçek Usul) en geç Mart ayının 25. Günü akşamına kadar verilir.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) KDV Beyannamelerinin en geç takip eden ayın 23. günü akşamına kadar verilmesi zorunluluktur.

B) 07-09 dönemi geçici vergi beyannamesi en geç 14/10 tarihine kadar verilir.

C) KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gereken işlemin olmaması durumunda beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

D) Anonim şirketlerin Damga vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gereken işlemin bulunmaması halinde boş beyanname verme veya yazı yazma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

E) Banka sigorta muamele vergisi beyannamesi en geç takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ülkemizde tüm işgörenlerin yıllık beyanname vermeleri zorunludur.

B) Hizmet işletmeleri dilerlerse KDV beyannamelerini 3 aylık dönemler halinde verebilirler.

C) Sorumlu sıfatı ile verilecek KDV beyannamesinde(2 no.lu KDV beyannamesi) müstahsil makbuzu üzerinde yer alan kesintilerde beyan edilir.

D) Gelir vergisi mükellefleri dilerlerse damga vergisi açısından sürek mükellefi olabilirler.

E) Serbest olarak çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (serbest meslek erbapları) Maliye Bakanlığından izin almaları koşulu ile kurumlar vergisi beyannamesi verebilirler.


Likidite kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüdür.

B) Dönen varlıkların likiditesi, duran varlıkların likiditesinden yüksektir.

C) Kârlılık ile likidite arasında ters orantılı bir ilişki vardır.

D) Duran varlıkların likiditesi, dönen varlıkların likiditesinden yüksektir.

E) Likidite, bir varlığın daha az değer kaybı ile nakde dönüşme hızıdır.


Özkaynak ağırlıklı finansman modeli demek, ".....??..." demektir. Cümlesinde boş kalan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1'den büyük olması

B) İşletmenin finansmanında kullanılan uzun vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1'den büyük olması

C) İşletmenin finansmanında kullanılan kısa vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1'den büyük olması

D) İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının 1'den küçük olması

E) İşletmenin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların, öz kaynaklara eşit olması


Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

I. Kâra geçiş noktası, satış kârının sıfır olduğu üretim veya satış düzeyidir.
II. Kâra geçiş noktasında, kâr da zarar da yoktur.
III. Kâra geçiş noktasında, toplam katkı payını toplam sabit maliyetlere eşittir.

A) II. ve III.
B) I. ve III.
C) Yalnızca II.
D) I., II. ve III.
E) Yalnızca III.


Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme ortaklarının refahının en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

II. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme değerinin en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

III. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu şirketin hisse senetlerinin piyasa değerinin en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesidir.

A) I. ve III.
B) I., II. ve III.
C) Yalnızca II.
D) II. ve III.
E) I.ve II.


Aşağıdaki formüldeki X neyi ifade etmektedir?

A) Başabaş noktasındaki üretim sayısını

B) Satışların maliyetlere göre kârlılığını

C) Birim değişken maliyetlerin birim satış fiyatını % kaç etkilediğini

D) Başabaş noktasındaki satış tutarını

E) Kâra geçiş noktasındaki birim üretim sayısını


Aşağıdakilerden en doğru ifade hangisidir?

A) Tahakkuk esası; bir giderin gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesini gerektirir.

B) Tahakkuk esası; bir giderin ödeme veya borç, bir gelirin tahsilât veya alacak şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

C) Tahakkuk esası; bütün gelir ve giderleri tahsil edileceği veya ödemenin yapılacağı dönemlerin bir geliri veya gideri olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

D) Tahakkuk esası; bir giderin yalnızca ödeme, bir gelirin yalnızca tahsilât şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.

E) Tahakkuk esası; bir giderin yalnızca borç, bir gelirin yalnızca alacak şeklinde ortaya çıkmasını halinde durumuna göre gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir.


Bireylerin gelecek dönemlerine ilişkin emeklilik, sigorta, ev vb. kişisel gereksinimlerin doğuracağı nakit akışlarının planlanması ile uğraşan finans alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal Yönetim

B) Portföy Yönetimi

C) Makro Finans

D) Finansal Risk Yönetimi

E) Bireysel Finans


Birden fazla mamul üreten bir işletmede aşağıdaki giderlerden hangisi mamul açısından endirekt sayılırken, gider yeri açısından direkt giderdir?

A) Üretim atölyesindeki makine amortismanı

B) Fabrika yönetim giderleri

C) Direkt işçilik giderleri

D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

E) Fabrika binası amortismanı


Z Üretim İşletmesi'nin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile dağıtım anahtarları aşağıda verilmiştir:

-------------------------------Esas Üretim Gider Yerleri --------------- Yardımcı Gider Yerleri

-------------------------------Kesme ---------- Dikiş -------------------Yemekhane ---------- Isıtma

I. Dağıtım Toplamı 800.000 TL. 900.000 TL. ------------ 400.000 TL. 600.000 TL.

Personel Sayısı 100 150 20 10

Petek Sayısı 50 60 40 20

İşletme, II. Dağıtım'da kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Isıtma'dan başlayarak yapılan dağıtımda Yemekhane personel sayısına göre, Isıtma petek sayısına göre dağıtılmaktadır.

Bu bilgilere göre, kademeli dağıtım sonrası Dikiş esas üretim gider yerinin Isıtma yardımcı gider yerinden aldığı gider tutarı ne kadardır?

A) 264.000 TL.

B) 336.000 TL.

C) 244.000 TL.

D) 240.000 TL.

E) 360.000 TL.


Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin, o gider yerinde üretilen mamul ve hizmet maliyetlerine yüklenmesine ne ad verilir?

A) Matematiksel dağıtım

B) Doğrusal dağıtım

C) Üçüncü dağıtım

D) İkinci dağıtım

E) Birinci dağıtım


A Üretim İşletmesi'nin, birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile Elektrik Santrali ve Spor Tesisi yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıda verilmiştir:
----------------------------Montaj ---------- Elektrik Santrali ---------- Spor Tesisi ----------Genel Yönetim Gider Yeri

I. Dağıtım Toplamı 500.000 TL. 145.500 TL. 48.500 TL. 100.000 TL.

Elektrik Santrali %85 - %10 %5

Spor Tesisi %60 %30 - %10


İşletme, II. Dağıtım'da matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır.

Bu bilgilere göre, matematiksel dağıtım sonrası Elektrik Santrali'nin Spor Tesisi'nden alacağı gider tutarı ne kadardır?

A) 16.500 TL.

B) 19.500 TL.

C) 6.500 TL.

D) 23.000 TL.

E) 14.500 TL.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Standart (Planlı) Dağıtım Yöntemi için yanlıştır?

A) Eksik yükleme olması durumunda, aradaki farklar üretim maliyetlerine ilave edilir.

B) Yardımcı üretim ve hizmet gider yerleri karşılıklı olarak birbirlerine pay verirler.

C) Fazla yükleme olması durumunda, aradaki farklar yardımcı üretim gider yeri maliyetinden düşülür.

D) Fiili giderler ile standart giderler arasındaki dağıtım farkları önceden belirlenen oranlardan yararlanılarak esas üretim gider yerlerine dağıtılır.

E) Dağıtım fiili giderlere göre değil, önceden tahmin edilen veya bütçelenmiş gider tutarlarına göre, belirlenen dağıtım anahtarları yardımıyla yapılır.


Bir kumaş fabrikasında, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi hizmet gider yerine bir örnek olarak verilebilir?

A) Yemekhane

B) Yatırım planlama bölümü

C) Dokuma

D) Boyama

E) Üretim planlama bölümü


Gider çeşitlerinin gider yerlerine dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Matematiksel dağıtım

B) Doğrusal dağıtım

C) Birinci dağıtım

D) Üçüncü dağıtım

E) İkinci dağıtım


Aşağıdakilerden hangisi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulanacağı hallerden birisi değildir?

A) Yeminli mali müşavirlerce tasdike ilişkin ilke ve kurallara kasten aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı kullanılması.

B) Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının, sahip oldukları unvan ile 3568 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla, gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması.

C) Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin, usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetimde oldukları firmaların işlerine bakılması veya bu yakınlıktaki akrabalarından olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi

D) Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili kural ve standartlara kasten aykırı davranılması

E) Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile toplanan para veya para hükmündeki değerlerin kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi


Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir?

A) Meslek mensuplarınca, oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi.

B) Meslek mensubunun kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması

C) Şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden şube açılması veya ortak sayısından fazla şube açılması

D) Oda ve Birlik kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri dolayısıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı davranması

E) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması


SMMM stajı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aday meslek mensupları, gerekli belgelerle TÜRMOB'a başvurarak stajı başlatabilir.

B) Staj her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlar. Staj kesintisiz yapılır

C) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır

D) Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

E) Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.


Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir?

A) Yeminli Mali Müşavirlerce kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması

B) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması

C) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına taraf olunması.

D) Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan edilmiş norm ve standartlara aykırı beyanname ve bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi

E) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması


Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir?

A) Diğer meslek mensupları hakkında, resmi kuruluşlara asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunulması

B) Emredici nitelikteki mevzuat kurallarına aykırı davranmak sureti ile rekabette haksız avantaj yaratılması

C) Bir başka meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine, onları işlerine yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlanması

D) Büro tescil belgesi alınmaması ve süresinde vize ettirilmemesi

E) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi.


Aşağıdakilerden hangisi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulanacağı hallerden birisi değildir?

A) Meslek mensuplarınca, meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması

B) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması.

C) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hâl ve eylemin yinelenmesi

D) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği hâlde, mesleki faaliyete devam edilmesi.

E) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması


Disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma veya yeminli sıfatının kaldırılması cezasını alan meslek mensubu, elindeki işlerini, cezasının kesinleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bağlı bulunduğu odaya teslim eder. Oda, belge ve evrakları iş sahibine geri verir

B) Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar, bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler

C) Oda disiplin kurulu kararlarının birer onaylı örneği, karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gönderilir

D) Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları, Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.

E) Disiplin cezalarının uygulanabilmesi için mahkeme tarafından onaylanması şarttır


SMMM stajı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar, kendi nam ve hesaplarına da meslek mensuplarının yapabilecekleri işleri yapamazlar

B) Aday meslek mensupları staja, illerindeki TESMER şubeleri bünyesinde başlarlar

C) Aday meslek mensuplarına staj süresince yanında staj yapılacak meslek mensubunca ücret ödenmez.

D) Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez.

E) Yanında veya gözetiminde staj yapılan meslek mensupları adaylar için 100 puan üzerinden not vermek suretiyle her yıl gizli tezkiye düzenlerler ve aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere ilgili odaya gönderirler


İşverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücret ödeme borcu

B) İş sağlığı önlemler alma borcu

C) Eşit davranma borcu

D) İşe uygun işçi çalıştırma borcu

E) İş güvenliği önlemleri alma borcu


Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret ile ilgili mevzuat hükümlerinden biri değildir?

A) Asgari ücret tespit edilirken işçinin günlük beslenme, barınma ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınır

B) Asgari ücretten işçiler yararlanır

C) Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler

D) Asgari ücret belirlenirken ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı dikkate alınır

E) Asgari ücret her yıl yeniden tespit edilir


Basın İş Kanununa göre işveren hastalanan gazetecinin iş sözleşmesini kaç ay süreyle feshedemez?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 6

E) 4


Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesini ahlak ve iyi niyete aykırılık sebebiyle derhal fesih hakkı kapsamında değerlendirilemez?

A) İşverenin işçinin ücretini kanun hükümleri gereğince hesaplamaması

B) İşverenin işçinin aile üyelerinden birine sataşmada bulunması

C) İşverenin işçiye sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış bilgi vermesi

D) İşverenin işi ile bağdaşmayan bulaşıcı bir hastalığa yakalanması

E) İşverenin işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi


İşçinin işini özenle görme borcunun nitelik ve kapsamı aşağıdaki kanunlardan hangisiyle düzenlenmiştir?

A) Sendikalar Kanunu

B) Borçlar Kanunu

C) Ticaret Kanunu

D) İş Kanunu

E) Medeni Kanun


İşyerinde kadın çalışanlara daha düşük ücret ödeyen işveren iş sözleşmesinden doğan hangi borcunu ihlal etmiştir?

A) İş güvenliğini sağlama borcu

B) Ücret ödeme borcu

C) İşe uygun işçi çalıştırma borcu

D) Eşit işlem borcu

E) İş sağlığı önlemleri alma borcu


İş Hukukunun temel yasama kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa

B) İş Kanunu

C) Medeni Kanun

D) Sendikalar Kanunu

E) Borçlar Kanunu


Deprem sonrasında artan çadır ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan bir işyerinde ortaya çıkan ek işgücü için işçilerle yapılabilecek sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirli süreli iş sözleşmesi

B) Sürekli iş sözleşmesi

C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi

D) Takım sözleşmesi

E) Kısmi süreli iş sözleşmesi


Aşağıdakilerden hangisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komiser Yönetmeliği'ne göre anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Devlet memuru olmamak.

B) Kısıtlı olmamak.

C) İflasına karar verilmemiş olmak.

D) Yükseköğrenim mezunu olmak.

E) Reşit ve mümeyyiz olmak.


Anonim şirket pay sahiplerinin mali haklarından değildir?

A) Rüçhan hakkı.

B) Koydukları sermayeye karşılık faiz alma hakkı.

C) Kar payı alma hakkı.

D) Tasfiye payı alma hakkı.

E) Bedelsiz pay alma hakkı.


Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre ticaret şirketi değildir?

A) Adi şirket

B) Limited şirket

C) Paylı komandit şirket

D) Kollektif şirket

E) Adi komandit şirket


Nama yazılı senetlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ciro ve teslim ile devredilirler.

B) Belli bir şahsın namına olup onun emrine kaydını içermeyen, kanunen de emre yazılı olmayan senetlerdir.

C) Poliçeler nama yazılı olarak düzenlenebilir.

D) Borçlu senedi öderken senedin gerçek hamilini araştırmak durumundadır.

E) Hisse senetleri nama yazılı olarak düzenlenebilir.


Anonim şirketlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Anonim şirket tüzel kişiliğini ticaret siciline tescil ile kazanır.

B) Anonim şirket kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç için kurulabilir.

C) Anonim şirketin en fazla 100 ortağı olabilir.

D) Anonim şirketin sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür.

E) Anonim şirketin asgari sermayesi 50000TL.'dir.


Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmemiştir?

A) Anonim şirket

B) Adi şirket

C) Adi komandit şirket

D) Kollektif şirket

E) Limited şirket


Anonim şirketlerde ortağın rızası olmaksızın elinden alınamayacak haklara ne ad verilir?

A) Kollektif haklar.

B) Bireysel haklar.

C) Çoğunluk hakları.

D) Azınlık hakları.

E) Müktesep haklar.


Kıymetli evrakın doğumuna sebep olan asıl hukuki ilişkinin kıymetli evrakın geçerliliğini etkilemediği kıymetli evraka ne ad verilir?

A) İhbari kıymetli evrak.

B) İhdasi kıymetli evrak.

C) Hisse senedi.

D) İlletten mücerret kıymetli evrak.

E) İllete bağlı kıymetli evrak.DERS BAZINDA PERFORMANS DURUMU

0% 85% Beyannameler

0% 0% Bilişim Teknolojileri Bilgisi

0% 71% Finansal Yönetim

0% 85% Maliyet Muhasebesi

0% 100% Meslek Hukuku

0% 0% Türkiye Muhasebe Standartları

0% 87% Sosyal Güvenlik Hukuku

0% 87% Ticaret Hukuku

0% 0% Hizmet Pazarlaması


GENEL DURUM

0% 86%

İlgili değerlendirmeden minimum 60 almanız gerekiyor. Sonuçlarınız incelendiğinde aldığınız puan 86.6666666667 olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda değerlendirmeden başarılı oldunuz.
 

1000Fikir

Yönetici
Yönetici
Mesajlar
1,930
Teşekkür edeirm cevabınız için.sorular herkese farklı oluyor diye düşünüyordum.
Evet, farklı sorular da çıkabilir. Her bir soruyu kopyalayıp site içinde arama yaparsanız ya da google'da aratırsanız sizi ilgili sayfaya yönlendirir. Tüm bu sorular ayrıca tek tek olacak şekilde de siteye eklendi. Elimize yeni sorular geçtikçe eklemeye çalışıyoruz.
 

Çevrimiçi Üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son Mesajlar

Forum İstatistikleri

Konular
1,545
Mesajlar
2,323
Üyeler
24
Son Üye
Tabu
Üst